Tematyka konferencji:

  • Innowacje jako kategoria naukowa i potrzeba jej redefiniowania
  • Tradycyjne i alternatywne ujęcia innowacji w badaniach ekonomicznych
  • Innowacje i polityka innowacyjna a wzrost i rozwój gospodarczy w Polsce, krajach Unii Europejskiej i świata
  • Potencjał innowacyjny organizacji, sektora, regionu i gospodarki - determinanty, pomiar i analiza porównawcza
  • Innowacje w sferze zarządzania
  • Innowacje a wybory ekonomiczne jednostek i ich modyfikacje
  • Wieloaspektowe skutki innowacji w wymiarze mikro, mezo i makroekonomicznym